หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0808.2/ว3035] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ หนังสือลงวันที่ : 30/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 01/10/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.3/ว3032] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ หนังสือลงวันที่ : 30/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 30/09/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0816.3/ว3028] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอความร่วมมือองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2562 หนังสือลงวันที่ : 30/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 30/09/2563