หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0808.2/ว1827] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หนังสือลงวันที่ : 26/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 30/03/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0820.2/ว641] หน่วยงาน-(กสว.) : กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หนังสือลงวันที่ : 29/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 29/03/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.2/ว643] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ หนังสือลงวันที่ : 29/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 29/03/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0816./ว626] หน่วยงาน-(กศ.) : แจ้งแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม หนังสือลงวันที่ : 25/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 26/03/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.7/ว622] หน่วยงาน-(กพส.) : การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน หนังสือลงวันที่ : 25/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 25/03/2564 เอกสารไฟล์ word


นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com