หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0805.5/ว1492] หน่วยงาน-(ตบ.) : การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือลงวันที่ : 26/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 27/02/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0810.6/ว875] หน่วยงาน-(กพส.) : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online หนังสือลงวันที่ : 24/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 27/02/2566

[มท 0808.3/ว1437] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หนังสือลงวันที่ : 24/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 24/02/2566

[มท 0810.3/ว1394] หน่วยงาน-(กพส.) : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หนังสือลงวันที่ : 22/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 24/02/2566

[มท 0810.3/ว873] หน่วยงาน-(กพส.) : การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 24/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 24/02/2566

[มท 0816.2/ว874] หน่วยงาน-(กศ.) : การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน หนังสือลงวันที่ : 24/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 24/02/2566 เอกสาร word

[มท 0820.3/ว809] หน่วยงาน-(กสว.) : ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ หนังสือลงวันที่ : 21/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 21/02/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com