หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0810.2/ว3117] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020" หนังสือลงวันที่ : 07/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/10/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0808.4/ว3100] หน่วยงาน-(สน.คท.) : ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) หนังสือลงวันที่ : 07/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/10/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0803.3/ว3109] หน่วยงาน-(กค.) : ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน หนังสือลงวันที่ : 07/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/10/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0806.2/ว32] หน่วยงาน-(ศส.) : แจ้งปิดแอปพลิเคชัน Line กลุ่ม (แจ้งลงหนังสือราชการ สถ.) หนังสือลงวันที่ : 06/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 06/10/2563