หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0810.4/ว4012] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 หนังสือลงวันที่ : 29/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 29/09/2566

[มท 0803.3/ว4004] หน่วยงาน-(กค.) : วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน หนังสือลงวันที่ : 29/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 29/09/2566 เอกสาร word

[มท 0810.1/349] หน่วยงาน-(สล.) : แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ หนังสือลงวันที่ : 28/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 28/09/2566

[มท 0808.5/ว40] หน่วยงาน-(สน.คท.) : ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 27/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 28/09/2566

[มท 0810.4/ว3973] หน่วยงาน-(กพส.) : ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน หนังสือลงวันที่ : 27/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 27/09/2566

[มท 0808.3/ว8965] หน่วยงาน-(สน.คท.) : ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนังสือลงวันที่ : 25/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 27/09/2566 เอกสาร word

[มท 0809.2/ว3927] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ หนังสือลงวันที่ : 25/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 26/09/2566

[มท 0808.3/ว3952] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) หนังสือลงวันที่ : 26/09/2566 ลงเว็บไซต์ : 26/09/2566 เอกสาร word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com