หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0808.2/ว3173] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 14/10/2563

[มท 0809.5/ว28] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัด หนังสือลงวันที่ : 12/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 14/10/2563

[มท 0815.3/ว3160] หน่วยงาน-(กยผ.) : รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือลงวันที่ : 12/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 12/10/2563

[มท 0810.6/ว6094] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หนังสือลงวันที่ : 09/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/10/2563

[มท 0810.2/ว3147] หน่วยงาน-(กพส.) : การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Smart Nation: Strategies, Opportunities and Cybersecurity Management หนังสือลงวันที่ : 09/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/10/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[-] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 5 หนังสือลงวันที่ : 09/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/10/2563

[มท 0816.1/ว3150] หน่วยงาน-(กศ.) : การติดตามผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2 หนังสือลงวันที่ : 09/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/10/2563 เอกสารไฟล์ word