หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ. วันนี้ 02 December 2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสาร word] กสว. มท 0820.2/ว2900 01/12/2564 01/12/2564
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word] กสว. มท 0820.2/ว2902 01/12/2564 01/12/2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] สน.บถ. มท 0809.2/ว166 30/11/2564 01/12/2564
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว2857 30/11/2564 01/12/2564
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] สน.บถ. มท 0809.5/ว40 01/12/2564 01/12/2564
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว2858 30/11/2564 01/12/2564
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.2/ว2860 30/11/2564 01/12/2564
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] กศ. มท 0816.2/ว2861 01/12/2564 01/12/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 29/11/2564 01/12/2564
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กพส. มท 0810.7/ว2847 30/11/2564 01/12/2564
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word] กศ. มท 0816.3/ว2846 30/11/2564 30/11/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] กพส. มท 0810.4/ว2849 30/11/2564 30/11/2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] กพส. มท 0810.6/ว2805 26/11/2564 30/11/2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.คท. มท 0810.6/ว2806 26/11/2564 30/11/2564
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2] [เอกสารไฟล์ word] กสว. มท 0820.2/ว2848 30/11/2564 30/11/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.4/ว2840 30/11/2564 30/11/2564
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] กศ. มท 0816.5/ว2843 30/11/2564 30/11/2564
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.คท. มท 0808.2/20982-21050 29/11/2564 30/11/2564
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กพส. มท 0810.6/ว20905 26/11/2564 29/11/2564
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กสธ. มท 0819.3/ว2819 26/11/2564 29/11/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กสธ. มท 0819.3/ว2822 26/11/2564 29/11/2564
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] กพส. มท 0810.6/20907 26/11/2564 29/11/2564
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กพส. มท 0810.8/ว2821 26/11/2564 29/11/2564
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กพส. มท 0810.2/ว2820 26/11/2564 29/11/2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสารไฟล์ word] สน.คท. มท 0808.5/ว23 26/11/2564 29/11/2564
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กสธ. มท 0819.2/ว2808 26/11/2564 29/11/2564
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.คท. มท 0808.3/ว2813 26/11/2564 29/11/2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว2827 29/11/2564 29/11/2564
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว2810 26/11/2564 29/11/2564
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กพส. มท 0810.8/ว2804 26/11/2564 26/11/2564

รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com