หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ. วันนี้ 26 July 2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กค. มท 0803.3/ว1594 23/07/2564 23/07/2564
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กพส. มท 0810.7/ว1593 23/07/2564 23/07/2564
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] สน.บถ. มท 0809.4/ว22 22/07/2564 23/07/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กพส. มท 0810.4/1590 23/07/2564 23/07/2564
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว1567 22/07/2564 23/07/2564
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] สน.คท. มท 0808.2/ว1575 22/07/2564 23/07/2564
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] สน.คท. มท 0808.2/ว1574 22/07/2564 23/07/2564
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว1566 22/07/2564 23/07/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 22/07/2564 23/07/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word] สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 20/07/2564 22/07/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word] สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 20/07/2564 22/07/2564
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word] สน.คท. มท 0808.3/ว1565 22/07/2564 22/07/2564
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กสธ. มท 0819.2/ว1550 21/07/2564 22/07/2564
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.2/ว1569 22/07/2564 22/07/2564
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารแนบ] [เอกสาร file word] กศ. มท 0816.3/ว1564 22/07/2564 22/07/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 22/07/2564 22/07/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 19/07/2564 22/07/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 20/07/2564 22/07/2564
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] สน.คท. มท 0808.2/ว1562 21/07/2564 22/07/2564
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] กศ. มท 0816.2/ว1558 21/07/2564 22/07/2564
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว1157 21/07/2564 21/07/2564
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กศ. มท 0816.3/ว1556 21/07/2564 21/07/2564
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] สน.บถ. - 21/07/2564 21/07/2564
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] กพส. ใม 0810.4/ว1552 21/07/2564 21/07/2564
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [แนวทางฯ] [เอกสาร file word] [แนวทาง] กศ. มท 0816.4/ว1555 21/07/2564 21/07/2564
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] สน.คท. มท 0808.3/ว1551 21/07/2564 21/07/2564
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] สน.บถ. มท 0809.5/ว23 20/07/2564 20/07/2564
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กค. มท 0803.3/ว1544 20/07/2564 20/07/2564
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [เอกสารไฟล์ word] กพส. มท 0810.2/ว1540 20/07/2564 20/07/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ แอกสารไฟล์แนบ pdf ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word] กศ. มท 0816.3/ว1538 20/07/2564 20/07/2564

รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com