หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0809.2/ว109] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือลงวันที่ : 26/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 31/08/2563

[มท 0804.3/ว4995] หน่วยงาน-(กม.) : การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 25/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 31/08/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.4/ว2615] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) หนังสือลงวันที่ : 31/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 31/08/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.3/ว2586] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนังสือลงวันที่ : 27/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 27/08/2563 เอกสารไฟล์ word